Wymagania Rozporządzenia 2017/745/UE (MDR)

PROGRAM SZKOLENIA

 • Zastosowanie i zakres Rozporządzenia
 • Normy zharmonizowane i wspólne specyfikacje
 • Obowiązki producentów
 • Nowe obowiązki importerów i dystrybutorów
 • Nowe wymagania dotyczące:
 • Osoby odpowiedzialnej za zgodność regulacyjną
 • Regeneracji wyrobów jednorazowych
 • Karty implantu
 • Deklaracji zgodności UE
 • Produkcji części i elementów
 • Systemu kodów UDI
 • Rejestracji w bazie danych Eudamed
 • Klasyfikacja wyrobów medycznych
 • Procedury oceny zgodności
 • Ocena kliniczna
 • Ocena ryzyka
 • Nadzór po wprowadzeniu do obrotu
 • Obserwacja – zgłaszanie poważnych incydentów
 • Okresy przejściowe

Cel szkolenia: Zapoznanie uczestników z nowymi wymaganiami Rozporządzenia 2017/745/UE, których nie było w dotychczas obowiązującej Dyrektywie 93/42/EWG. Szkolenie jest dedykowane dla osób chcą się zapoznać z nowymi wymaganiami.

Grupa docelowa: producenci, importerzy i dystrybutorzy a także firmy serwisujące wyroby medyczne i dostawcy materiałów i usług związanych z wyrobami medycznymi.

Szkolenie 1-dniowe