Schematy wdrażania Systemu Zarządzania ISO

Wiedza dla początkujących – podstawowe informacje o Systemach Zarządzania ISO i o przebiegu procesu wdrażania takiego systemu w firmie.

1. Wstęp

Do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie i rozumiemy, że każda firma jest inna, ma inne potrzeby i możliwości organizacyjne. Żeby w pełni sprostać oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy metodologię, zestaw narzędzi i zróżnicowaną ofertę w zależności od:

 • rzeczywistych potrzeb firmy,
 • poziomu wiedzy kierownictwa i pracowników z zakresu Systemów Zarządzania ISO,
 • zasobów pracy własnej, jaką firma chce poświęcić na wdrożenie,

Celem tego materiału jest dostarczenie potencjalnym Klientom AQME

Konsulting naszej najlepszej i obiektywnej wiedzy o dostępnych schematach wdrażania systemu ISO, która pomoże w podjęciu optymalnej decyzji.

Zrób sam, co możesz zrobić sam a zleć tyle, ile naprawdę musisz!

2. Etapy wdrożenia Systemu Zarządzania ISO

Żeby dobrać schemat wdrożenia optymalny do potrzeb i możliwości firmy należy zapoznać się z poszczególnymi etapami wdrażania systemu. Etapy te zostały szczegółowo opisane w materiale Wdrażanie Systemu Zarządzania w Twojej firmie.

Skrótowo wygląda to tak:

 1. Audyt wstępny

Głównym celem audytu wstępnego jest rozpoznanie obszarów niezgodności z normą. Jeśli audyt pomyślany jest jako wstęp do procesu wdrażania, to dodatkowym celem takiego audytu jest poznanie organizacji klienta i specyficznych wymagań a ponadto wyniki audytu mogą też służyć do określenia zakresu prac i planowania przebiegu wdrażania.

 1. Projektowanie systemu – opracowanie dokumentacji

Na tym etapie powstaje Księga Jakości i procedury systemowe, czyli kompletny zapis specyficznych dla danej organizacji wymagań, jakie firma postawiła sobie, by wypełnić postanowienia normy ISO.

 1. Wdrażanie systemu

Na tym etapie wdrażamy postanowienia zapisane w Księdze Jakości i procedurach w poszczególnych działach i obszarach firmy.

 1. Audyty wewnętrzne

Po wdrożeniu systemu zarządzania a przed audytem certyfikacyjnym należy sprawdzić, czy system działa prawidłowo tj. zgodnie z zatwierdzonymi procedurami. Jest to zresztą też wymóg normy. Audyty te ujawniają na ogół jakieś niezgodności systemowe, co z kolei stanowi potrzebę zaplanowania i przeprowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych.

 1. Audyt certyfikujący

Niezależna Jednostka Certyfikująca posiadająca stosowną akredytację audytuje cały system zarządzania i w przypadku stwierdzenia zgodności z normą ISO wydaje stosowny Certyfikat. Na ogół firma korzystająca z usług konsultanta przy wdrożeniu systemu zarządzania życzy sobie, by konsultant reprezentował ich w audycie certyfikującym.

3. Co decyduje o wyborze wariantu wdrożenia ?

Żeby wdrożenie Systemu Zarządzania ISO zakończyło się całkowitym sukcesem, czyli nie tylko uzyskaniem Certyfikatu zgodności ale również pełnym przekonaniem kierownictwa firmy, że na wdrożenie poświęcono optymalne nakłady zapewniające oczekiwane korzyści, sam proces wdrożenia musi być przemyślany i zaplanowany od samego początku.

Do podjęcia takiej decyzji pomocne dla kierownictwa firm będzie zatem przeanalizowanie następujących kwestii.

3.1. Potrzeby firmy

Kierownictwo musi się zastanowić, jakie potrzeby firmy chce spełnić poprzez inwestycję w System Zarządzania np. ISO 13485 lub ISO 9001.

Uzyskanie samego certyfikatu

Ta potrzeba jest oczywista. Certyfikat zgodności z ISO 13485 lub ISO 9001 niezależnej Jednostki Certyfikującej niewątpliwie:

 • potwierdza, że firma jest dobrze zarządzana
 • wyróżnia firmę spośród wielu konkurentów
 • poprawia wizerunek firmy, zapewnia prestiż.

Wymagania klientów, wymagania formalne

Posiadanie certyfikatu ułatwia a w wielu przypadkach wręcz umożliwia zdobywanie nowych zleceń.

Coraz więcej klientów (dużych firm) wymaga od dostawców certyfikowanego systemu ISO. Jest to też bardzo często wymóg stawiany w przetargach publicznych i przy ubieganiu się o dofinansowanie np. unijne.

Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki wdrożeniu systemu ISO

To jest ‘śmietanka’ dla tych, którzy podeszli poważnie do systemu zarządzania w swojej firmie i wdrożyli go tak, by uzyskać konkretne korzyści biznesowe.

Taka też była intencja twórców norm ISO dotyczących systemów zarządzania, by poprzez wprowadzenie porządku organizacyjnego i nawyku systematycznego doskonalenia, zarówno systemu jak i swoich produktów czy usług, firma uzyskała przewagę konkurencyjną i podstawy do dalszego zrównoważonego rozwoju.

Solidnie wdrożony system ISO umożliwi zarówno zwiększenie sprzedaży jak i obniżenie kosztów działalności operacyjnej poprzez:

 • dostosowanie się do wymagań i oczekiwań klientów
 • podniesienie jakości produktów i usług
 • zwiększenie wydajności pracy.

Koniecznie też dowiedz się więcej o stratach, jakie niezauważane przez kierownictwo ciągle powstają w Twojej firmie: Jakie straty ponosi Twoja firma? 7 Wielkich Strat

Trzeba wyraźnie powiedzieć, że wdrożenie takiego Systemu Zarządzania ISO, który spowoduje te korzyści biznesowe wymaga dopasowania go do specyfiki organizacji. Nad tym trzeba solidnie popracować angażując i doświadczonego Konsultanta i pracowników firmy z kierownictwem na czele.

Na pewno nie da się tego uzyskać w wariancie minimalnym: ‘najprościej, najszybciej, najtaniej’ a najlepiej jeszcze, by konsultant nie zawracał głowy pracownikom firmy tylko tworzył ‘swoje’ procedury. Z takim podejściem często można się spotkać.

Zawsze szanujemy decyzję kierownictwa, które decyduje się na taki ‘wariant minimum’, bo widocznie jeszcze nie jest gotowe do optymalizacji swoich procesów ale niech to będzie świadoma decyzja i zrozumienie, że przy takim podejściu system ISO daje w zasadzie tylko ‘papier’.

W wielu przypadkach jednak proces wdrożenia systemu zarządzania i uzyskanie certyfikatu np. ISO 13485 lub ISO 9001 ‘otwiera oczy’ kierownictwu firmy na wiele niedostrzeganych przedtem problemów i stanowi pierwszy (lecz nieodzowny) krok do dalszych działań optymalizacyjnych.

3.2. Poziom wiedzy dotyczącej systemów ISO

Jest oczywiste, że aby dobrze wdrożyć system ISO w firmie, trzeba mieć nie tylko wiedzę o wymaganiach normy ale i doświadczenie w tym zakresie. Jeśli organizacja dysponuje pracownikami, którzy mają takie kwalifikacje, to oczywiście należy ich włączyć do prac przy wdrażaniu, jeśli nie, to trzeba się wesprzeć usługami zewnętrznego specjalisty.

W przypadku, gdy firma decyduje się wdrażać system własnymi siłami, to jest kilka punktów krytycznych procesu wdrażania, które kierownictwo powinno rozważyć w kontekście ewentualnego zlecenia niektórych zadań zewnętrznemu specjaliście.

Uzyskanie zgodności z normą – przeprowadzenie audytów

Firma, która pierwszy raz wdraża system w oparciu o swoich przeszkolonych pracowników na ogół nie jest pewna, czy robi wszystko dobrze i czy nie będzie kłopotów na audycie certyfikującym. W celu sprawdzenia zgodności wdrożonego systemu z normą należy przeprowadzić cykl audytów wewnętrznych, które powinny obiektywnie ujawnić istniejące niezgodności z normą, czyli (praktycznie) zakres prac, które trzeba jeszcze wykonać, by uzyskać certyfikat. Jednak, jeśli ludzie niedoświadczeni wdrażają i potem sami to audytują, to wątpliwości i niepewność co do ostatecznego rezultatu pozostają. Należy przy tym uczciwie powiedzieć, że skierowanie pracowników na 2-3 dniowy kurs ‘na audytora wewnętrznego’ nie czyni jeszcze z nich dobrych audytorów, tu naprawdę potrzebna jest praktyka.

Zlecony jednodniowy audyt, z którego powstaje szczegółowy raport powinien rozwiać wszystkie wątpliwości i precyzyjnie ukierunkować dalsze prace. Takie rozwiązanie nie tylko optymalizuje nakłady pracy własnej (robimy dokładnie to, co trzeba, by spełnić wymagania i nic więcej) ale również daje przysłowiowy ‘święty spokój’ na audycie certyfikującym.

Analogicznie, przed rozpoczęciem procesu wdrożenia, można zlecić przeprowadzenie audytu wstępnego (zerowego), który również ujawnia istniejące niezgodności z normą ale na tym etapie pozwala na precyzyjne zaplanowanie prac, które trzeba wykonać i ustalenie harmonogramu, czyli również pomaga zoptymalizować koszty wdrożenia.

Optymalizacja procesów – konsultacje na każdym etapie

Gdy firma podejmuje wysiłek, by wdrożyć system zarządzania ISO, to oczywiście ma na uwadze główny cel, czyli uzyskanie zgodności z normą, by otrzymać certyfikat. Z drugiej strony jednak można się ‘zagalopować’ i wprowadzić do systemu elementy, które nie są faktycznie wymogiem normy ISO a które potem będą niepotrzebnie utrudniać codzienną pracę. To jest niestety bardzo częsty przypadek w wielu firmach w Polsce i na świecie o czym też się wiele mówi w mediach. Takie ‘wdrożenie’ jest tylko ciężarem dla firmy i psuje opinię o systemach ISO. Naprawdę warto skonsultować najważniejsze elementy systemu z doświadczonym specjalistą J O tym, jak tworzona przy wdrożeniu dokumentacja może być dla firmy pomocą w zarządzaniu lub ciężarem piszemy w artykule: SZJ– ile dokumentacji naprawdę potrzebujemy?

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania ISO – outsourcing funkcji

Osoba, która została wyznaczona przez Zarząd firmy aby bezpośrednio nadzorować system zarządzania musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami, chociażby certyfikatami przebytych szkoleń. Kompetencje te są sprawdzane na audycie certyfikującym.

Często się zdarza w małych firmach korzystających do wdrożenia systemu z usług konsultanta zewnętrznego, że na czas audytu certyfikującego po prostu firma nie ma pracownika z wymaganymi kwalifikacjami. Można w takim przypadku zlecić pełnienie takiej funkcji konsultantowi, który wdrażał system.

3.3. Zasoby własne

Przy decyzji, czy wdrażać samemu, czy zlecać zewnętrznemu specjaliście i czy dotyczy to całości organizacji, czy wybranych obszarów należy wziąć pod uwagę nie tylko kwalifikacje swojego personelu (o czym było wyżej) ale również jego rzeczywistą dostępność.

Wdrożenie systemu ISO to na pewno jest jakiś wysiłek organizacyjny dla firmy. Wiele razy w naszych materiałach podkreślamy, że jednym z warunków koniecznych, by wdrożenie przyniosło konkretne korzyści firmie jest solidne zaangażowanie kierownictwa firmy i kluczowych kierowników a w dalszej perspektywie wszystkich pracowników, dlatego przy planowaniu wdrożenia należy uwzględnić, to że kluczowi menedżerowie będą musieli uwolnić się od części swoich rutynowych zadań i poświęcić ten czas na prace wdrożeniowe ISO. Proces wdrożenia (jak każdy projekt) musi przebiegać w ‘rozsądnym, w miarę szybkim tempie’ – rozwlekanie tego w czasie marnuje czas i zasoby. Takie są też doświadczenia firm, które system ISO już wdrożyły. 

3.4. Budżet

Zaplanowanie i przydzielenie budżetu na wdrożenie systemu ISO to już w zasadzie konsekwencja poprzednich decyzji. Trzeba jednak zawsze pamiętać o wszystkich elementach kosztowych:

 • koszt prac zewnętrznych np. firmy konsultingowej,
 • koszt pracy kierownictwa (kolokwialnie: koszt pracy, gdy ktoś pracował przy ISO i koszt tego, czego nie zrobił bo musiał zajmować się ISO),
 • koszty zaniechania (opóźnienia) wdrożenia i certyfikacji.

Nie należy też tracić z pola widzenia, tego po co się to robi, czyli korzyści, jakie można uzyskać. W materiałach amerykańskich firm konsultingowych wdrażających systemy ISO z reguły nie występuje słowo ‘koszt’ wdrożenia ale zawsze w tym miejscu jest inwestycja na wdrożenie systemu ISO.  Chwyt marketingowy ? Niekoniecznie ! Przecież nikt nie wydaje pieniędzy na wdrożenie, żeby uzyskać koszt !

Jeśli kierownictwo firmy poświęca na to swoje zasoby, to robi to ewidentnie w celu uzyskania przyszłych korzyści a więc jest to ewidentnie INWESTYCJA.

4. Schematy wdrożenia Systemu Zarządzania ISO

Kiedy wiadomo już jakie zadania trzeba wykonać, by wdrożyć system ISO i jakie uwarunkowania i potrzeby firmy należy wziąć pod uwagę, możemy przystąpić do omówienia typowych schematów wdrożenia, by pomóc kierownictwu firmy ‘zmierzyć siły na zamiary’.

Zrób sam, co możesz zrobić sam a zleć tyle, ile naprawdę musisz!

Wdrażanie systemu ISO to zawsze jest wspólna praca konsultanta i firmy i każdemu Klientowi możemy zaproponować indywidualne podejście (unikalny schemat) niemniej całe nasze doświadczenie ze współpracy z firmami spróbowaliśmy sprowadzić do trzech najbardziej typowych schematów w zależności od stopnia zaangażowania obu stron.

Oczywiście bez względu na wybrany schemat wdrożenia trzeba zrealizować wszystkie opisane wyżej etapy: audyt wstępny, projektowanie systemu – opracowanie dokumentacji, wdrażanie systemu i audyty wewnętrzne. Różnice między schematami wdrożeń sprowadzają się do podziału prac między zewnętrznym konsultantem a pracownikami firmy.

4.1. Wdrażanie przez firmę zewnętrzną – schemat maksymalny

Maksymalny wkład Konsultanta  /  Minimalny wkład Klienta

Główne zasady

W tym schemacie cały ciężar prac związanych z wdrożeniem systemu przerzucony jest na zewnętrzną firmę konsultingową. Kierownictwo i pracownicy firmy ograniczają się do odbierania prac. Szczerze mówiąc takie podejście jest sprzeczne z intencją norm ISO dotyczących SZJ, które wyraźnie wymagają autentycznego zaangażowania się kierownictwa i pracowników ale z doświadczenia wynika, że wiele firm ma właśnie takie oczekiwania, by wszystko kupić.

 • Zewnętrzna firma konsultingowa opracowuje Księgę Jakości i wszystkie procedury
 • Klient sprawdza i zatwierdza dokumentację systemową jak wyżej.
 • Konsultant wdraża procedury we wszystkich działach i obszarach firmy.

Zalety:

 • Mniejszy wysiłek organizacyjny firmy
 • Praktycznie 100% gwarancja uzyskania Certyfikatu.

W tym wariancie, gdy Konsultant obecny jest w całym procesie wdrożenia ‘AQME Konsulting’ bierze odpowiedzialność za pozytywny wynik audytu Certyfikującego.

Wady:

 • System może nie być dopasowany do specyfiki firmy w sytuacji, gdy Konsultant proponuje typowe rozwiązania a Klient je biernie akceptuje
 • Może się okazać, że system jest słabo wdrożony i tuż po audycie certyfikującym sytuacja w firmie wraca do ‘starych dobrych porządków’, czyli pracuje poza systemem.
 • Niektóre wymagania normy ISO  traktowane są jako zbędne obciążenie narzucone z góry.
 • Firma nie odnosi wszystkich korzyści biznesowych jakie może dać solidne wdrożenie systemu z udziałem pracowników – mamy tylko ‘papier’ (certyfikat). Większy koszt wdrożenia.

Wszystkie wady wdrożonego systemu wynikają właściwie z jednej przyczyny – braku autentycznego zaangażowania firmy.

4.2. Wdrażanie przez firmę zewnętrzną – schemat zrównoważony

Zrównoważony wkład  Konsultanta i Klienta

Główne zasady

W tym podejściu jest bardziej aktywny udział kierownictwa i pracowników firmy we wdrożeniu. Konsultant zewnętrzny koncentruje się na tzw. dokumentacji systemowej niezbędnej do uzyskania zgodności z normą a opracowanie dokumentacji opisującej procesy jest częściowo wykonywane przez pracowników firmy.

W gruncie rzeczy jest to sposób pracy jak najbardziej polecany przez twórców normy J

 • Konsultant opracowuje Księgę Jakości i wszystkie procedury systemowe (nadzór nad dokumentacją i zapisami, odpowiedzialność kierownictwa, przegląd zarządzania, polityka jakości, cele jakości, audyty wewnętrzne, działania korygujące i zapobiegawcze, szkolenia) oraz szkice procedur procesowych (jak niżej). Na podstawie szkicowych procedur procesowych Klient opisuje procesy (głównie sprzedaż, projektowanie, realizacja produktu / usługi, zakupy) pod nadzorem Konsultanta
 • Konsultant wdraża wszystkie procedury systemowe
 • Klient wdraża procedury procesowe pod nadzorem Konsultanta.

UWAGA: Konsultant zawsze odpowiada za ostateczny kształt procedur ‘procesowych’ i ich wdrożenie. Chodzi tu jedynie o sprowokowanie pracowników i ‘wydobycie’ z nich wiedzy o tym, jak oni sami chcieli by, żeby te procesy były opisane.
Z praktyki wynika, że przy biernej postawie pracowników (jak w poprzednim schemacie) procedura napisana przez Konsultanta, mimo że przyjęta bez zastrzeżeń przez kierownictwo firmy może być później (nawet już po uzyskaniu certyfikatu) uznana za złą, niedopasowaną itd. Dlatego tak ważną rzeczą jest zaangażowanie pracowników firmy od samego początku. Konsultant i tak zawsze przegląda te procedury i weryfikuje z wymaganiami ISO.

Zalety:

 • System odzwierciedla rzeczywiste procesy przebiegające w organizacji i dzięki temu wdrożenie SZJ pociąga minimalne zmiany w tym zakresie.
 • System jest dobrze wdrożony i przestrzegany, bo wszyscy szanują i ze zrozumieniem stosują procedury, które sami napisali i wdrożyli
 • Łatwiejsze przejście audytu certyfikującego
 • System służy firmie i przynosi korzyści
 • Mniejszy koszt wdrożenia
 • Praktycznie 100% gwarancja uzyskania Certyfikatu.

W tym wariancie, gdy Konsultant obecny jest w całym procesie wdrożenia ‘AQME Konsulting’ bierze odpowiedzialność  za pozytywny wynik audytu Certyfikującego.

Wady:

 • większy wysiłek organizacyjny firmy

4.3. Wdrażanie samodzielne

Minimalny wkład Konsultanta / Maksymalny wkład Klienta

Jeśli organizacja decyduje się wdrażać system samodzielnie w oparciu o przeszkolonych pracowników, to ponieważ robi to pierwszy raz a wyszkoleni pracownicy nie mają jeszcze odpowiedniego doświadczenia, zdecydowanie należy zalecić w takim przypadku oparcie się na eksperckiej wiedzy w krytycznych punktach procesu wdrożenia.

Jest to, tak czy inaczej duży wysiłek organizacyjny firmy, który pochłania jakieś zasoby i kierownictwo firmy musi uzyskać pewność, że efekt będzie osiągnięty, tzn. że nie tylko gładko przejdzie się przez audyt certyfikujący ale i wdrożony system będzie przynosił konkretne korzyści biznesowe.

Proponujemy tutaj następujące narzędzia, które mogą pomóc kierownictwu firmy w tym zakresie:

 • Audyty wstępny / zerowy
 • Konsulting bezpośredni (związany z konkretnym problemem lub zadaniem)
 • E-konsulting (jak wyżej ale zdalnie)
 • Przeprowadzenie audytów wewnętrznych
 • Audyt przedcertyfikacyjny

Wszystkie te usługi zostaną omówione niżej.

Podobnie, jak w poprzednich schematach, tak i tu możemy ocenić zalety i wady sytuacji, gdy firma wdraża system sama i tylko incydentalnie korzysta z zewnętrznych usług eksperckich.

Zalety:

 • System odzwierciedla rzeczywiste procesy przebiegające w organizacji
 • System powinien być przestrzegany, bo wszyscy szanują i ze zrozumieniem stosują procedury, które sami napisali i wdrożyli
 • Mniejszy koszt wdrożenia po stronie wydatków zewnętrznych

Wady:

 • System może zawierać błędy skutkujące problemami przy certyfikacji (za słabo wdrożony)
 • System może zawierać zbyt dużo procedur (na wszelki wypadek) i wtedy jest ciężarem dla firmy
 • Może się okazać, że przy okazji wdrożenia nie dokonano weryfikacji i optymalizacji procesów, czyli że w procedurach zapisano stary, zwyczajowy system zarządzania a więc to, co było złe zostało usankcjonowane i nie skorzystano z okazji, by procesy poprawić. To łatwo może się zdarzyć, gdy nie ma świeżego spojrzenia z zewnątrz.
 • Bardzo duży wysiłek organizacyjny firmy – koszty wewnętrzne.

UWAGI:

 • Im większe doświadczenie zespołu wdrażającego lub większy udział zewnętrznego Konsultanta, tym ilość wad (jak wyżej) jest oczywiście mniejsza.
 • W tym wariancie, gdy Konsultant obecny jest tylko incydentalnie w procesie wdrożenia ‘AQME Konsulting’ nie bierze odpowiedzialności za pozytywny wynik audytu Certyfikującego. Oczywiście bierzemy odpowiedzialność ale tylko za to, co faktycznie robimy, czyli np. za rozwiązanie konsultowanego problemu lub za rzetelność przeprowadzonego audytu. Może to być jednak za mało, by ocenić stan przygotowania organizacji do audytu certyfikującego.

5. Oferowane metody pracy i narzędzia

Z poprzednich rozdziałów wiadomo już jakie elementy związane ze specyfiką firmy i jej potrzebami wziąć pod uwagę przy planowaniu wdrożenia systemu zarządzania ISO oraz jak wybrać optymalny schemat wdrożenia. Tutaj zwięźle zostaną omówione dostępne metody pracy. Cały czas prześwieca nam idea, by osiągnąć sukces z systemu ISO oraz zoptymalizować podział prac między konsultanta zewnętrznego i pracowników firmy.

Konsulting bezpośredni

Chodzi tu o klasyczne podejście, gdy Konsultant pracuje w firmie Klienta, kontaktuje się z kierownictwem i pracownikami. Typowo do zadań Konsultanta należy:

 • mapowanie procesów
 • opracowanie kompletu dokumentacji systemu zarządzania (Księgi Jakości i procedur)
 • szkolenia dla pracowników
 • wdrożenie systemu w poszczególnych działach i obszarach firmy
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych sprawdzających stan przygotowania do audytu certyfikacyjnego
 • udział Konsultanta w audycie Jednostki Certyfikującej – zalecane przy pierwszym wdrożeniu.

Jest to podstawowa metoda pracy w przypadku, gdy Klient zamawia w firmie konsultingowej kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania ISO.

Ponadto można korzystać z usług doradczych incydentalnie w wybranym obszarze lub w zakresie konkretnego (trudniejszego) problemu jak na przykład wtedy, gdy firma wdraża system ‘prawie’ samodzielnie.

E-konsulting

E-konsulting ma raczej charakter zadaniowy i odbywa się poprzez dostępne kanały komunikacji: pocztę elektroniczną, telefon lub ewentualnie Skype.

To jest propozycja dla tych, którzy potrzebują niewielkiego wsparcia, bo:

 • zdecydowali się wdrażać system w oparciu o własnych wyszkolonych pracowników ale nie mają jeszcze dość doświadczenia i pewności i potrzebują od czasu do czasu eksperckiego wsparcia w trudniejszych zagadnieniach
 • mają system już wdrożony ale pojawiają się jakieś wątpliwości, czy problemy, np. przed audytem certyfikującym i potrzebują wiedzy eksperckiej
 • mają system już wdrożony ale chcą jeszcze zoptymalizować swoje procesy pod kątem korzyści biznesowych i potrzebują konsultanta z doświadczeniem w zakresie optymalizacji procesów i ze świeżym spojrzeniem.

Generalnie jest to, ze zrozumiałych względów, usługa tańsza niż konsulting bezpośredni, bo nie zawiera kosztów dojazdów (noclegów) po stronie Konsultanta.

Audyt (wstępny / zerowy lub przedcertyfikacyjny)

Jest wiele kontekstów, w których taki audyt jest wskazany – była o tym mowa wyżej. Tutaj wyróżnimy tylko sytuację, gdy firma wdraża system prawie samodzielnie i chce upewnić się z niezależnego, kompetentnego źródła, czy system został prawidłowo wdrożony i czy nie będzie problemów na audycie certyfikacyjnym. Raport z audytu wskaże ewentualne niezgodności i oczywiście możliwe są też konsultacje, co i jak poprawić.

6. Podsumowanie

Schematy wdrożenia i najbardziej typowe działania zostały podsumowane w poniższej tabeli.

Etapy wdrażania systemu Obszary Schemat wdrożenia i oferowana usługa
maksymalny zrównoważony samodzielnie
Audyt wstępny (zerowy) cały system  opcjonalnie opcjonalnie zalecane
Projektowanie systemu – opracowanie dokumentacji procedury systemowe opracowanie dokumentacji (procedur)
– konsulting bezpośredni
oprac. dokum. – konsulting bezpośredni działania własne firmy
Konsulting i/lub e-konsulting
procedury procesowe szkice procedur działania własne firmy
opracowanie procedur Konsulting i/lub e-konsulting
Wdrożenie systemu obszary systemowe wdrażanie – konsulting bezpośredni wdrażanie konsulting bezpośredni działania własne firmy
Konsulting i/lub e-konsulting
procesy główne i pomocnicze wdrożenie procesów działania własne firmy
nadzór nad wdrożeniem Konsulting i/lub e-konsulting
Audyty wewnętrzne cały system audytowanie audytowanie audytowanie
Audyt przedcertyfikacyjny cały system opcjonalnie opcjonalnie audytowanie
Audyt certyfikacyjny cały system udział w audycie udział w audycie opcja – decyzja firmy

Zastosowane kody kolorów:

praktycznie rzadko występuje

planowane działanie Konsultanta

zalecane działanie Konsultanta

zdecydowanie zalecany udział Konsultanta

samodzielne działanie firmy

 • Wybór odpowiedniego schematu gwarantuje optymalne dostosowanie procesu wdrożenia do specyfiki firmy i jej budżetu.
 • Dzięki temu płacisz tylko za to, czego potrzebujesz!
 • Uzyskanie Certyfikatu ISO jest prostsze i tańsze niż myślisz!

Zapraszamy do współpracy