OHSAS 18001

Polska Norma PN-N-18001:2004 –‘Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania’ jest oparta na brytyjskim, uznawanym międzynarodowo standardzie OHSAS 18001:1999 –‘Occupational health and safety management systems – Specification’. Występujące, drobne rożnice są praktycznie pomijalne. Ostatnio pojawiła się nowa wersja standardu OHSAS 18001:2007,  która zastępuje poprzednią od 2009 roku. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia wymagań odnośnie  bezpieczeństwa zdrowia oraz  lepszej integracji ze standardem środowiskowym ISO 14001:2004. Jak dotychczas, próby stworzenia formalnego, międzynarodowego standardu ISO czy EN zakończyły się niepowodzeniem. Powodem były różnice w prawodawstwie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy w poszczególnych państwach. 

System zarządzania OHSAS 18001 zaprojektowany jest tak, aby zintegrować go z systemem ISO 9001 i ISO 14001 i podobnie jak tamte jest oparty o zasadę ciągłego doskonalenia. Wytyczne pomagające we wdrażaniu systemu znajdują się w PN-N-18002:2000 – ‘Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego’. 

OHSAS 18001 oferuje firmom możliwość prowadzenia systematycznych działań na rzecz poprawy BHP w ramach systemu spójnego z innymi standardami. Schemat  działań w tym zakresie przedstawia się następująco:

 • określenie i zadeklarowanie Polityki BHP;
 • identyfikacja wymagań prawnych, ich udostępnienie w organizacji i ciągła aktualizacja;
 • ustanowienie celów ogólnych i szczegółowych;
 • planowanie działań dla osiągnięcia wyznaczonych celów:
  • wyznaczenie służb i osób odpowiedzialnych za realizacje celów,
  • określenie środków i zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów,
  • wyznaczenie terminów osiągnięcia celów;
 • szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja:
  • uświadamianie pracownikom zagrożeń występujących na stanowiskach pracy,
  • uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania ustalonych procedur;
 • komunikowanie się:
  • informowanie pracowników o zagrożeniach, np. o wynikach pomiarów,
  • komunikacja w relacjach ze stronami zewnętrznymi;
 • dokumentacja BHP, w tym zapisy związane z wymaganiami prawnymi;
 • zarządzanie ryzykiem zawodowym:
  • identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy,
  • ocena ryzyka zawodowego;
 • organizacja prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami;
 • zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie;
 • sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze:
  • monitorowanie aktualnego stanu BHP,
  • badanie wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych.

Norma nie ustanawia żadnych bezwzględnych wymagań dotyczących BHP a jedynie zmusza do podjęcia zobowiązań w tym zakresie, stosownie do swojej strategii i możliwości organizacyjnych.  Silny akcent jest kładziony na spełnianie wymagań prawnych oraz na relacje ze stronami zainteresowanymi, w tym  ze swoimi pracownikami, w stosunku do których firma ma szereg obowiązków.  

Wśród korzyści jakie firma może odnieść wdrażając OHSAS 18001 wymienia się:

 • zmniejszenie liczby wypadków:
  • zmniejszenie kosztów związanych z wypadkami,
  • zmniejszenie absencji chorobowej,
  • zmniejszenie czasów przestojów,
 • zmniejszenie wydatków związanych z chorobami zawodowymi;
 • zwiększenie wydajności dzięki poprawie warunków pracy;
 • budowanie wzajemnego zaufania w organizacji skutkujące ogólną poprawą wszystkich procesów;
 • uzyskanie wizerunku firmy bezpiecznej i przyjaznej (zwłaszcza po uzyskaniu Certyfikatu).