FSC CoC – wymagania

FSC CoC – wymagania

Aby uzyskać certyfikat łańcucha dostaw FSC CoC należy wdrożyć odpowiedni system zarządzania, by spełnić wymagania normy FSC-STD-40-004 v2-1 Standard FSC dotyczący kontroli pochodzenia produktu. Dalej pokrótce omówione zostaną podstawowe wymagania tej normy.

I. Wymagania uniwersalne

Ta część normy wymaga od organizacji wdrożenia podstawowych elementów systemu zarządzania.

W rozdziale ‘Zarządzanie jakością’ wymaga się, by:

 • Wyznaczyć osoby odpowiedzialne za czynności dotyczące FSC
 • Opracować i wdrożyć procedury opisujące działania FSC CoC
 • Szkolić pracowników i dokumentować przeprowadzone szkolenia
 • Nadzorować wszystkie dokumenty i zapisy

W rozdziale ‘System kontroli i pochodzenia produktu’ wymaga się, by:

 • Określić grupy produktów
 • Wybrać któryś z normatywnych systemów kontroli dla każdej grupy produktowej: system transferowy, procentowy lub kredytowy
 • Jeśli jakieś procesy są podzlecane, to systemem należy objąć również podwykonawców.

W rozdziale ‘Źródło pozyskiwania surowca’ wymaga się, by:

 • Sprawdzać swoich dostawców poprzez utrzymywanie rejestrów i weryfikację ich certyfikatów FSC
 • Identyfikować kategorie surowca i prowadzić odpowiednie zapisy i obliczenia na wszystkich zaplanowanych etapach produkcji.

W rozdziale ‘Odbiór i magazynowanie surowca’ wymaga się, by:

 • Sprawdzać surowiec na wejściu a w tym oznaczenia kategorii i kody certyfikatów dostawców
 • Segregować wkłady materiałów na wszystkich zaplanowanych etapach produkcji
 • Zarządzać stosowaniem etykiet na materiałach.

W rozdziale ‘Kontrola objętości’ wymaga się, by:

 • Określić współczynniki wydajności (ujmujących zmianę objętości lub wagi materiału) dla poszczególnych etapów przetwarzania oraz dla każdej grupy wyrobów
 • Robić bilanse materiału dla każdej grupy wyrobów tj. rejestrować wejścia / wyjścia materiałów oraz robić roczne zestawienia ilości
 • Sporządzać oświadczenia dla każdego okresu rozliczeniowego lub zlecenia produkcyjnego dla poszczególnych grup wyrobów i przeprowadzać stosowne obliczenia.

W rozdziale ‘Sprzedaż i dostawa’ wymaga się, by:

 • Zarządzać dokumentacją sprzedażową (fakturami) tak, by zawierały wszystkie wymagane normą elementy
 • Zarządzać systemem wydawania oświadczeń i etykietowania wyrobów, by zachować zgodność z  normą.

II.  Systemy kontroli oświadczeń

Dla wykazania zgodności z normą organizacja ma do wyboru trzy systemy kontroli oświadczeń, które może stosować do poszczególnych grup wyrobów przy zachowaniu ograniczeń, jakie nakłada norma.

System transferowy może być stosowany przy produkcji wszystkich kategorii wyrobów: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, Drewno kontrolowane oraz w handlu wyrobami gotowymi. System transferowy jest bardzo praktyczny, kiedy do produkcji wykorzystywany jest tylko jeden materiał wejściowy np. FSC 100% – wtedy oświadczenie wejściowe jest równoznaczne z oświadczeniem wyjściowym.  Jest to wygodne dla firm, które nie są w stanie lub nie chcą dokładnie obliczać wejść FSC a chcą zachować minimalną wartość wyjściową.

System procentowy może być stosowany przy produkcji FSC Mix lub  FCS Recycled. Nie można go stosować w handlu wyrobami gotowymi. Dla każdej grupy wyrobów należy określić okresy rozliczeniowe lub zlecenia produkcyjne a następnie należy obliczyć wkład procentowy oparty na:

 • danym okresie rozliczeniowym lub zleceniu produkcyjnym lub
 • określonej liczbie poprzednich okresów rozliczeniowych (procentowa średnia krocząca) – okres nie może przekroczyć 12 miesięcy.

System kredytowy  może być stosowany przy produkcji FSC Mix lub  FCS Recycled. Nie można go stosować w handlu wyrobami gotowymi ani w procesie drukowania. Dla każdej grupy wyrobów należy założyć i utrzymywać rachunek kredytowy FSC z określonymi okresami rozliczeniowymi nie dłuższymi niż 3-miesięczne. Rachunek kredytowy pozwala na bilansowanie wejść i wyjść materiałów FSC z uwzględnieniem współczynników wydajności. System kredytowy pozwala na sprzedaż z oświadczeniem kredytowym odpowiadającym ilości wejściowej surowców FSC. Wejścia mogą być na rachunku kumulowane.

III.  Etykietowanie

Norma określa warunki etykietowania dla wszystkich grup produktów: FSC 100%, FSC Mix i FSC Recycled. Drewno Kontrolowane FSC nie podlega etykietowaniu. Zasady stosowania znaków handlowych przez posiadaczy certyfikatów FSC zawarte są w normie FSC-STD-50-001.

IV.  Wymagania dodatkowe

Stosowanie wymagań dodatkowych  jest opcjonalne i dotyczy podwykonawstwa oraz tzw. niewielkich komponentów.

Podwykonawca jest częścią systemu CoC organizacji i dlatego musi być objęty udokumetowanym nadzorem głównie w zakresie identyfikacji materiałów. Z podwykonawcą należy podpisać umowę i objąć go systemem audytów.

Niewielkie komponenty to są niekwalifikowane materiały, które w uzasadnionych przypadkach  można  stosować do produktów FSC 100% i FSC Mix pod warunkiem, że stanowią poniżej 5% wagi lub objętości  produktu i z wyłączeniem forniru licowego i drewna z gatunków zagrożonych.

Dowiedz się więcej – Prezentacja szkolenia FSC CoC – tutaj >