Łańcuch dostaw produktów leśnych CoC

Informacje ogólne o systemie

Wymagania prawne w zakresie obrotu produktów z drewna

Od 3 marca 2013 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 (tak zwany EU Timber Regulation -EUTR), które nakłada  na firmy wprowadzające drewno na rynek krajów UE obowiązek wdrożenia Systemu Zasad Należytej Staranności. Główne zasady i wymagania są następujące:

  • zakaz wprowadzania nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów pochodzących z takiego drewna na rynek Wspólnoty Europejskiej
  • obowiązek weryfikacji legalności wprowadzanych produktów z drewna nałożony na firmy oraz obowiązek oceny ryzyka z tym związanego
  • obowiązek prowadzenia ewidencji dostawców i klientów, czyli od kogo firma kupiła i komu sprzedała drewno lub wyroby z drewna.

Najtrudniejszym do spełnienia dla firm obowiązkiem jest weryfikacja legalności pozyskanego drewna. By to zrobić firma musi uzyskać odpowiednie informacje od swoich dostawców  a w tym kraj pozyskania drewna, dane dostawców i informacje / deklaracje dotyczące zgodności drewna z prawem krajowym. Ponadto firma wprowadzająca na rynek unijny surowiec leśny musi przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z daną dostawą, czy np. drewno nie zostało pozyskane ze źródeł nielegalnych a następnie przetworzone i sprzedane z naruszeniem przepisów prawa krajowego lub międzynarodowego. W tej ocenie należy uwzględnić cały łańcuch przepływu surowca. Jeżeli z oceny wynika, że ryzyko pozyskania  nielegalnego drewna jest wysokie, należy powziąć odpowiednie środki, by to ryzyko ograniczyć np. poprzez wyegzekwowanie od dostawcy dodatkowych informacji i ponowną weryfikację surowców.

Systemy certyfikacji w gospodarce leśnej i łańcuchu dostaw 

Na świecie funkcjonują dwa uznane systemy / standardy certyfikacji lasów i łańcuchów dostaw opracowane i wdrożone przez międzynarodowe organizacje promujące odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata:

  • Na początku lat 90-tych, na bazie publicznej debaty o potrzebie wprowadzenia zasad zrównoważonej gospodarki leśnej powstał system FSC (Forest Stewardship Council), który skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, zainteresowane odpowiedzialną gospodarką leśną. Więcej o FSC CoC >
  • W 1999 w Europie powstaje analogiczny system PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes – Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) wspierany przez przemysł drzewny, papierniczy, organizacje handlowe i organizacje działające dla ochrony środowiska naturalnego. Więcej o PEFC CoC >

Obie organizacje to niezależne, pozarządowe organizacje non-profit, których głównym celem jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej przez certyfikację wykonywaną przez niezależne jednostki. W ramach swojej działalności organizacje te akredytują / zatwierdzają krajowe systemy certyfikacji leśnej i jednostki certyfikujące.

Systemy certyfikacji w gospodarce leśnej i łańcuchu dostaw funkcjonują na dwóch poziomach:

Certyfikacja gospodarki leśnej FM  (Forest Management), której celem jest zapewnienie, że las zarządzany jest z poszanowaniem zasad ochrony środowiska i wartości społecznych. System ten adresowany jest do  właścicieli i zarządców obszarów leśnych.

Certyfikacja łańcucha dostaw CoC (Chain of Custody), której celem jest zapewnienie, że produkty leśne w zakładach przetwórstwa drewna pochodzą z wiarygodnych (certyfikowanych / kontrolowanych) źródeł. System ten adresowany jest do wszystkich zakładów przetwarzających drewno lub surowce pochodzące z drewna np.: tartaki, ciesielka, przemysł meblowy, przemysł papierniczy, drukarnie, wydawnictwa a także firmy obracające tymi wyrobami w transporcie i handlu.

Obowiązuje zasada: Certyfikowany las – Certyfikowana firma – Certyfikowany produkt

Pobierz prezentację szkolenia FSC CoC

Pobierz prezentacje szkolenia PEFC CoC

Jak uzyskać certyfikat FSC CoC lub PEFC CoC?

  • Wdrożyć system nadzoru nad łańcuchem dostaw
  • Zapoznaj się z naszą ofertą wdrożenia tutaj >
  • Poddać się audytowi certyfikującemu akredytowanej jednostki
  • Otrzymać certyfikat potwierdzający zgodność