EN 1090 – oznakowanie CE

Wprowadzenie do certyfikacji EN 1090

Wdrożenie wymagań normy EN 1090 i uzyskanie certyfikatu jest  praktycznie konieczne by wprowadzać do obrotu konstrukcje stalowe i aluminiowe. Wynika to z nowego Rozporządzenia dotyczącego wyrobów budowlanych.  Od 1 lipca 2014 wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r (CPR – Construction Products Regulation) ‘ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych’. Rozporządzenie to uchyla dotychczasową Dyrektywę Rady 89/106/EWG o wyrobach budowlanych i zostało wprowadzone do prawa polskiego poprzez  Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. ‘o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności’.

Czego dotyczy Rozporządzenie?

 Rozporządzenie określa warunki wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku wyrobów budowlanych.

Wyrób budowlany –  oznacza każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych.

Kogo obowiązuje nowe Rozporządzenie? 

Rozporządzenie dotyczy właściwie wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw i dystrybucji, czyli producentów (i ewentualnie ich autoryzowanych przedstawicieli), importerów i dystrybutorów.  Wszyscy oni powinni podjąć odpowiednie środki gwarantujące, że wprowadzają do obrotu lub udostępniają na rynku wyłącznie wyroby budowlane zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym Rozporządzeniu.

Oznakowanie CE wyrobów budowlanych 

1 lipca 2014r. jest końcem okresu przejściowego dla oznakowania w systemie ogólnokrajowym. Po tym terminie, elementy konstrukcyjne wykonane ze stali lub aluminium, mogą być wprowadzane do obrotu tylko z oznakowaniem CE. Warunkiem wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu i oznaczania tych wyrobów znakiem CE jest spełnienie Rozporządzenia 305/2011/WE.

Norma EN 1090 – informacje ogólne

Norma EN 1090 jest zharmonizowana z Rozporządzeniem 305/2011/WE (oraz z poprzednią Dyrektywą budowlaną), co oznacza, że spełnienie jej wymagań prowadzi do  spełnienia odpowiednich wymagań Rozporządzenia dotyczących konstrukcji. Norma EN 1090 uszczegóławia i precyzuje wymagania Rozporządzenia w odniesieniu do konstrukcji stalowych i aluminiowych a także odwołuje się do innych norm technicznych, w tym zharmonizowanych, wskazując w ten sposób zbiór wymagań, jakie należy spełnić. Istotne jest to, że norma EN 1090 podlega certyfikacji i w związku z tym producent ma możliwość zwrócenia się do Jednostki Certyfikującej, która po przeprowadzeniu inspekcji może wydać odpowiedni certyfikat na zgodność z normą EN 1090. 

Reasumując,

żeby móc wprowadzać wyroby budowlane do obrotu i użytkowania i oznaczyć te wyroby CE należy spełnić Rozporządzenie 305/2011/WE, co w przypadku konstrukcji stalowych i aluminiowych  oznacza, że należy:

  • spełnić normę EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych; Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych.
  • spełnić wymagania dotyczące wyrobu:
    • normę EN 1090-2  i / lub  EN 1090-3
    • inne  zharmonizowane normy przedmiotowe
    • wymagania europejskich dokumentów oceny EOD, jeśli dotyczy.
  • wdrożyć zakładową kontrolę produkcji (ZKP)
  • poddać się inspekcjom Jednostki Certyfikującej.